Att arbeta som patientrepresentant inom RCC : Uppsala Örebro-regionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Patientcentrerad vård innebär att varje patient ses som en individ istället för en diagnos och fokuserar på dennes resurser istället för behov samt att patienten ska vara delaktig i vårdprocessen. RCC - Regionalt cancercentrum verkar för att förbättra och stärka patienternas inflytande och ställning inom cancervården genom patientrepresentation i patientråd och vårdprogramgrupper där patientens upplevelser, kunskap och åsikter kring cancervården tas till vara på. Enligt tidigare forskning inom området är kunskapen allt för begränsad för att kunna kartlägga betydelsen.

Syfte: Studien syftar till att ur ett patientperspektiv undersöka patientrepresentanternas upplevelser och åsikter om deras arbete i vårdprogramgrupperna och patientrådet i Uppsala Örebro-regionen.

Metod: Åtta patientrepresentanter från RCC:s vårdprogramgrupper och patientråd intervjuades enligt en semi-konstrukturerad intervjuguide. Därefter gjordes en innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim.

Resultat: Ur intervjuerna erhölls två kategorier; patientföreträde och erfarenheter av vården. Ur dessa identifierades sex subkategorier. Patientrepresentanterna var överlag nöjda med det bemötande de fått inom såväl inom vårdprogramgrupperna och patientrådet. Samtliga var positiva till sitt arbete dock fanns en osäkerhet huruvida de påverkade och medverkande till en förändring av vården eller om deras roll enbart hade funktion som alibi. Forskningen inom området är sparsam och det finns svårigheter att mäta resultaten av patientmedverkan.

Slutsats: Enligt studien upplever patientrepresentanterna sin roll, sitt arbete och bemötande från professionen som positivt dock fanns en osäkerhet om hur stor inverkan på vården de hade. För att slutsatsen av studien ska kunna generaliseras krävs dock en större studie som omfattar samtliga patientrepresentanter inom RCC.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)