IKT för att motivera lärande

Detta är en C-uppsats från

Författare: Thomas Fridén; [2011]

Nyckelord: IKT; e-läromedel; motivation; intresse;

Sammanfattning: SammanfattningEn av lärarens viktigaste uppgifter är att motivera sina elever. Vad vi vill undersöka i dennauppsats är huruvida ett mer utbrett användande av digitala läromedel kan bidra till attmotivera och skapa ett intresse hos eleverna. Vad krävs i så fall av dessa läromedel när detgäller såväl motiverande kvaliteter som anknytning till skolans kursmål? För att få svar pådetta har vi, med hjälp av en kvalitativ metod, analyserat ett antal e-läromedel som vi harfått tillgång till genom dels läromedelsföretaget Liber och dels från Skolverkets hemsida.Det verktyg vi använt oss av för att svara på om ett e-läromedel kan anses motiverande ärsex kriterier för teknikstött lärande ur boken Lusten att förstå (010) av Peter Gärdenfors.Vi har dessutom valt ut några av kursplanens strävansmål för att se om läromedlen anknytertill dessa. De läromedel vi analyserat skiljer sig åt i hög grad, framförallt beträffandeutbudet av övningar och övrigt material. Det mest varierande och omfångsrika e-läromedletLiber espresso innehåller såväl enklare övningar som ett enormt utbud av filmklipp ochartiklar som man kan jobba med på olika sätt. De resultat vi kommit fram till visar att ettmer utbrett användande av digitala läromedel skulle kunna fungera både motiverande ochkursmålsuppfyllande under vissa förutsättningar. Den viktigaste förutsättningen är lärarenskompetens både när det gäller att välja läromedel och hur de ska användas. Här är detviktigt att läraren utgår från elevernas erfarenheter och intressen, men också att läromedlenuppfyller kursmålen. Även om digitala läromedel till stor del kan underlätta för både lärareoch elever vill vi dock understryka att lärarens roll är minst lika viktig i ett klassrum där enstor del av undervisningen bedrivs med hjälp av IKT som i ett klassrum där traditionellkatederundervisning gäller. Kanske är den till och med ännu viktigare med tanke på de farorsom lurar på Internet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)