Utrustning för vibrationstest av takräcken : samt rekommendation av fästanordning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Projektet har utförts på uppdrag av Mont Blanc som är en tillverkare av takräcken, takboxar och cykelhållare m.m. Uppdragsgivaren har intresse av att testa sina takräcken för vibrationer som orsakas av en bil i rörelse. Uppgiften har bestått i att ta fram förslag på utrustning som kan simulera vibrationer från vägbana samt rekommendation på hur takräckena skall fästas på utrustningen. Arbetet inleddes med datainsamling genom intervjuer samt möten med uppdragsgivaren och återförsäljare. För att ta reda på vilka typer av utrustning som finns på marknaden gjordes en marknadsanalys. Parallellt med detta gjordes idé- och konceptgenerering för fästanordningen. Resultatet blev ett system med en elektrodynamisk vibrator som skakar takräckena i en axel. Den elektrodynamiska vibratorn fungerar som en högtalare. Den verkar genom att en talspole rör sig upp och ner i ett magnetfält med hjälp av växelström och därmed får armaturen att skaka. Fästanordningen som rekommenderas består av en T-spårskena och T-spårmutter vilka först skruvas fast i en platta och sedan i monteringsbordet på skakutrustningen. Takräckena monteras på fixturer som sedan skruvas fast i T-spårskenan. Fästanordningen tillåter justering av fixturerna i en axel vilket var ett av uppdragsgivarens krav. I studien diskuteras behovet av en vibrationsutrustning som testar takräcken i fler än en axel i taget, samt svårigheterna med att jämföra olika systemförslag. Rekommendationen är ett system bestående av en elektrodynamisk vibrator och montering med T-spårskena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)