Riskhantering i små företag - En kvalitativ studie om hur arbetet med riskhantering ser ut i små företag och hur strategiska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Albin Glas; Sumit Sharma; [2019-06-17]

Nyckelord: risk; riskhantering; intern styrka; förändring;

Sammanfattning: Inledning: Olika typer av risker är något samtliga företag står inför oavsett bransch eller storlek och att hantera dessa är nödvändigt för ett företags överlevnad. Tidigare forskning menar att ett sätt att nå hållbar riskhantering är genom att ha en hög intern styrka. Då historien visat att några av de största företagen misslyckats med sin riskhantering väcks frågan hur det ser ut i små bolag där förändringstakten ofta dessutom är hög? Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur små företag arbetar med riskhantering och hur strategiska affärsförändringar påverkat det arbetet. Vidare är syftet även att utifrån valda teorier redogöra för sambandet mellan intern styrka och riskhantering i de studerade företagen. Teori: Tidigare forskning exemplifierar tillvägagångssätt för hur en riskhanteringsprocess bör se ut. Det finns även forskning som hävdar att en hög intern styrka leder till en hållbar riskhantering och en modell för hur intern styrka kan mätas presenteras i avsnittet. Metod: Denna kvalitativa studie har genomförts med hjälp av deskriptiva undersökningar i form av intervjuer. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av funna teori-modeller och teoretiska analysbegrepp för att med hjälp av dessa slutligen kunna presentera slutsatser. Resultat och Slutsats: Även små företag arbetar med riskhantering trots att de i vissa fall saknar faktiska riskhanteringsenheter. Strategiska affärsförändringar har även påverkan på arbetet med riskhantering och det behöver inte nödvändigtvis finnas ett samband mellan intern styrka och riskhantering trots att tidigare forskning menar det. Förslag till vidare forskning: Då studien endast tagit hänsyn till de studerade företagens storlek och inte branschtillhörighet föreslås vidare forskning studera om branschtillhörighet påverkar resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)