Vilken funktion har arbetslaget för pedagogen? : En studie om arbetslagets betydelse för pedagogen ur ett arbetsmiljöperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Författare: Jenny Johansson; Martina Lindahl; [2006]

Nyckelord: Arbetslag;

Sammanfattning:

Syftet med vår studie var att undersöka några arbetslags funktion, uppgifter och samarbete ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi besökte tre skolor där vi tidigare har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. På dessa skolor valdes sex lärare ut som arbetar i fyra olika arbetslag. Lärarna intervjuades enskilt och vi använde oss av kvalitativ metod. Undersökningen visar att arbetslaget har olika betydelse för olika pedagoger beroende på hur arbetslaget ser ut. De flesta samarbetade med kollegor över arbetslagsgränserna och arbetslaget i sig hade då inte den funktionen som från början antogs. Det framgick av studien att samarbetet med lärare som undervisar i samma ämne är viktigare än samarbetet i arbetslaget. Förslag till fortsatt studie är att forska om arbetsmiljön och trivseln inom arbetslaget, ur ett kvinnligt respektive manligt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)