Ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg i en prehospital vårdmiljö : En kvalitativ intervjustudie med empirisk ansats

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Arbetet som ambulanssjuksköterska i en prehospital miljö är ett brett och komplext område. Arbetet ställer höga krav på kompetens och förmåga att genomföra avancerad sjukvård. Ofri luftväg är ett livshotande tillstånd vilket kräver att ambulanssjuksköterskan har kunskap och förmåga att skapa och bibehålla en fri luftväg. Forskning ifrågasätter om prehospital personal innehar tillräcklig kunskap och erfarenhet att hantera patienter med ofri luftväg. I Sverige utbildas personal yrkesverksamma i ambulans genom konceptutbildningarna PHTLS och AMLS. En av de första åtgärderna vid vård av patienter enligt dessa utbildningar är att bekräfta en säker luftväg. Studier som undersöker ambulanssjuksköterskans upplevelser kring att hantera patienter med ofri luftväg är ringa utforskat. Syfte: Syftet var att undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg prehospitalt. Metod: En kvalitativ empirisk intervjustudie genomfördes med elva intervjuer där fokus var att undersöka individers erfarenheter från verkligheten. Datainsamlingen bearbetades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat:  Kategorier med underkategorier framkom: Inför patientmötet: Hjärtstopp som vanligast orsak, Mental förberedelse och informationstillgång. Under patientmötet: Arbetsgången hos patienten, Komplexiteten vid hanteringen av en patient med ofri luftväg prehospitalt, Ambulanssjuksköterskans känslor vid omhändertagandet, Utbildning och yrkeserfarenhet skapar trygghet. Konklusion: Hanteringen av patient med ofri luftväg prehospitalt ställer ambulanssjuksköterskans kompetens på sin spets. Det visar sig att mental förberedelse skapar en trygghet i att möta det oväntade i de mest komplexa situationer. Ambulanssjuksköterskor känner sig mest trygga med att använda basala metoder för att skapa en fri luftväg. Att använda sig av de avancerade metoderna medför en känsla av osäkerhet då de upplever en brist på kunskap och färdighetsträning i utövandet av dessa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)