Sjuksköterskans upplevelse och hantering av diskriminering. En intervjustudie om diskriminering utifrån etnicitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: År 2015 fanns det 121 000 utlandsfödda sjuksköterskor i Sverige. Den avregeringen utsedda diskrimineringsombudsmannen menar att det finns ett stort mörkertalgällande diskrimineringar utifrån etnicitet och att de flesta tycks ske på arbetsplatsen. Tidigareforskning har fokuserat på patientens upplevelse av diskriminering och inte sjuksköterskans.Därmed finns det ett stort kunskapsglapp gällande sjuksköterskans upplevelse och hanteringav diskriminering, vilket motiverar till denna empiriska studie.SYFTE: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse samt hantering av diskriminering utifrånetnicitet.METOD: Empirisk, kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer somdatainsamlingsmetod.RESULTAT: Studien presenterar deltagarnas berättelser om upplevd diskriminering.Diskrimineringen har skett på olika nivåer och i olika sammanhang och det beskrivs hurpatienter vägrat vård från deltagarna, enbart på grund av deras etnicitet. Vidare berättar de hurderas kompetens ifrågasatts och hur de upplevt ett utanförskap. De beskriver även att de medtiden blivit härdade gällande diskriminering. Ett annat betydande fynd för studien ärdeltagarnas hantering av upplevd diskriminering. Att få prata om diskriminering påarbetsplatsen eller erhålla handledningssamtal presenteras som strategier.KONKLUSION: Sjuksköterskor blir gång på gång diskriminerade på grund av derasetnicitet, trots att det i Sverige räknas som lagbrott. Denna studie kan vara ett steg på vägentill att synliggöra diskriminering samt vara en del av förbättringsarbetet mot diskriminering påarbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)