Produktionsanpassad BIM för arbetsberedning, visualisering och mängdning inom betong och markarbeten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning: I den här studien har författarna undersökt hur byggföretaget Skanska använder Building Informationen Modelling (BIM) idag på Nya Karolinska i Solna (NKS) och dess möjligheter utöver hur det används idag. Syftet med studien var att undersöka om man med hjälp av BIM kan skapa bättre förutsättningar för arbetsberedning, visualisering och mängdning på NKS. Målet med undersökningen var att kunna ge rekommendationer till Skanska hur de med hjälp av BIM kan förbättra förutsättningarna för arbetsberedning, visualisering och mängdning för betong och markarbeten. För att uppnå målet har författarna genomfört en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar analyserats. Författarna har efter analysen genomfört en fallstudie i form av intervjuer med ett urval av yrkesgrupper från Skanska. Intervjuerna genomfördes för att undersöka hur Skanska använder BIM idag. Fallstudien jämfördes sedan med litteraturstudien för att undersöka kopplingen mellan teori och hur det är på NKS. Studien visade på att BIM har stort potential att underlätta arbetet med arbetsberedning, visualisering och mängdning för betong och markarbeten inom produktionen på NKS. Genom att man använder sig av BIM och dess 3D-modeller för visualiseringen av projektet så skapar man bättre förståelse för projektet. Med 3D-modellen ges även möjligheten att hämta mängder direkt ur modellen med hjälp av volymen för det valda elementet. Lägger man även till 4D BIM (tidsplanering) så kan man skapa en tidseffektiv planering. Det man dock skulle behöva göra på NKS är att informera personalen om vad BIM är och fördelarna som finns med att använda sig av BIM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)