Vad blir till hjälp? - en studie om hjälpande faktorer i sjukhuskuratorers arbete SW2226/SW2227,

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Helena Engberg; [2014-01-22]

Nyckelord: social work; healthcare; help; professionalism;

Sammanfattning: Sambandet mellan kropp, själ och socialt liv och dess påverkan på hälsa har i västvärlden varit känt i över hundra år. Sjukhuskurator med arbete inom det psykosociala perspektivet är nu därför en del av svensk hälso- och sjukvård. Trots det visar såväl svensk som internationell forskning och litteratur att kuratorer har en långsam professionaliseringsprocess och svårigheter att beskriva sitt arbetsområde. Aktuell studie syftar till att kartlägga sjukhuskuratorers arbetssätt, vad de upplever leder till hjälp i deras patientarbete och ställa resultatet i relation till professionalisering och positionering i medicinsk miljö. Resultaten problematiseras utifrån perspektiv på professionalitet, makt och roll. Studien omfattar 86 sjukhuskuratorer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och består av både kvantitativa och kvalitativa delar. Inledningsvis gjordes intervjuer med fyra sjukhuskuratorer i syfte att information från dessa skulle utgöra grund för en genomarbetad enkätundersökning. Enkätundersökningen skickades till 86 kuratorer varav 51 stycken svarade. Som ett komplement utfördes mailkorrespondens med två chefkuratorer. Med överlägsen majoritet framkom två komponenter som speciellt hjälpsamma i respondenternas patientarbete; sjukhuskurators kunskap och kompetens samt relationen mellan sjukhuskurator och patient. Att insatsen är frivillig för patienten sågs även det som en viktig hjälpfrämjande komponent i patientarbetet. Genom det empiriska materialet och de teoretiska perspektiven framkommer att sjukhuskurators arbetssituation präglas av vagt formulerade professionella ramar och en långsam professionaliseringsprocess. Omständigheter som kan ses som försvårande är andra professioners grad av kunskap om sjukhuskurators arbetsuppgifter och kompetens samt den höga grad av handlingsfrihet för sjukhuskurator att själv lägga upp och planera sitt arbete, till del baserat på egna preferenser. En klar diskrepans visas i hur respondenterna fördelar arbetsuppgifterna grovt indelade i praktiska insatser och samtal, på sina tjänster. Materialet visar också att trots omfattande kunskap om hur och när hjälp uppnås vill många av respondenterna utöka eller påbörja arbete med utvärdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)