Granskning av 3D-mätram vid VIDA Alvesta AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

Författare: Kristoffer Lennartsson; Fredrik Ottosson; [2007]

Nyckelord: 3D-mätram; kurvsågning;

Sammanfattning:

I sågverksindustrin är marginalerna små och sågverk måste ha som ambition att få ut det optimala värdet ur varje enskild stock för att kunna konkurrera på den konkurrensutsatta marknaden. Problemet på VIDA Alvesta AB är att det inte existerar någon egentlig sortering innan stockarna kommer in i sågen och därmed sågas en relativt stor andel med rotänden först. Detta examensarbete behandlar om 3D-mätramen hos VIDA Alvesta AB och speciellt hur mätningarna skiljer sig beroende på vilken ände som kommer först in i såglinjen.

Uppgiften har delats upp i två olika försök. Dels ett repeterbarhetstest för att se hur ofta 3D-mätramens mätning skiljer sig om den körs igenom femton gånger med topp- respektive rotänden först, dels en kontroll hur stor differensen blev mellan toppändekörning och rotändekörning vid analys av 78 stycken stockar, alla med slumpvis dimension. Dessa kördes igenom 3D-mätramen två gånger med vardera ände för att eventuella felaktigheter skulle kunna upptäckas.

Resultatet som erhölls i båda undersökningarna visade att körning med roten först gav en mer precis mätning än körning med toppänden först. I repeterbarhetsförsöket skiljde sig två av de femton körningarna ifrån det optimala vid rotändekörning mot fyra av femton vid toppändekörning. I det andra försöket analyserades hur ofta 3D-mätramen gav samma postningsförslag mellan de två körningarna med samma ände först och här uppvisades att rotändekörningen fick samma värdeutbyte vid 31 av de 78 fallen medan toppändekörningen fick samma värdeutbyte vid 21 av de 78 fallen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)