Företagsvärdering utifrån två perspektiv –En analys av olika värderingsmodellers på två fastighetsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Backgrund och Problem: I dagens globala miljö där företag köp och säljs kontinuerligt ärvärderingen en av grundpelarna. Värderingen består av en mängd olika komponenter där manskiljer på den fundamentala och tekniska analysen. I detta arbete analyseras värderingen som utgörden fundamentala analysens sista steg, utifrån två perspektiv.Problemformulering: Hur värderas ett företag praktiskt utifrån dess kassaflöden respektive substansvärde? Hur skiljer sig det värdet vi har fått i våra modeller gentemot det värdet som finns påbörsen? Om skillnader uppstår vad kan dessa bero på?Syfte: Detta arbete syftar till att skapa en förståelse för perspektivproblematiken vid värdering avföretag. För att uppnå detta har vi valt att praktiskt genomföra olika typer av värderingar på tvåvalda bolag, Castellum och Hufvudstaden.Avgränsningar: För att komma fram till själva värderingen krävs en djupare förståelse kringföretaget och dess omvärld. Detta beskrivs i den fundamentala analysens olika steg där vi har valtatt rikta in oss på sista steget, själva värderingen. Detta utifrån avkastningsvärdering med DCFmodellenoch redovisningens substansvärdering.Metod: Vi med hjälp av teorin angående DCF-modellen samt substansvärdering utfört värdering påtvå börsnoterade fastighetsbolag, Castellum och Hufvudstaden. Vidare har vi analyserat resultatetav värderingarna och jämfört detta med det verkliga börsvärdet av bolagen.Resultat och slutsats: Det resultat vi har kommit fram till visar att det finns ett samband mellanDCF-modellen och substansvärderingsmodellen, där DCF-modellen genomgående ger ett högrevärde. Dock har vi inte hittat något samband mellan dessa två modeller och det värde som börsenvisar, i Castellums fall visar börsen det högsta värdet och för Hufvudstaden är börsvärdet det lägsta.Vidare har vi kommit fram till att DCF-modellens resultat bygger på många antaganden vilket göratt resultatet lätt kan manipuleras till det värde som värderaren önskar, dock kan vi inte se att någonav de två modellerna skulle vara att föredra utan fler modeller behövs för att få ett rättvisandevärde.Förslag till fortsatt forskning: Efter att uppsatsen nu är klar har vi kommit fram till att det hadevarit intressant att på ett djupare plan analysera varför aktiepriset på börsen beter sig som det gör,det hade även varit intressant att analysera och jämföra de två modellernas värde på fler bolag inomfastighetsbranschen med deras börsvärde, på detta vis hade vi på ett ännu tydligare sätt kunnatstyrka eller dementera de slutsatser vi har kommit fram till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)