Mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan – kvinnans upplevelser och sjuksköterskans roll

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Emelie Krook; Lina Siring; [2009-02-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kvinnovåld är ett stort problem som är en realitet för många kvinnor. Varje år anmäls tiotusentals misshandelsfall gentemot kvinnor och mörkertalet är stort. Kvinnovåldet är något som oftast sker oftast i hemmet och den misstänkte förövaren är oftast en manlig bekant till kvinnan som hon har eller har haft en nära relation med. Hälso- och sjukvården är ofta en av få kontakter kvinnan har med omgivningen, utöver mannen. Därför är sjuksköterskans bemötande av dessa kvinnor av största vikt. Denna uppsats har till syfte att belysa den våldsutsatta kvinnans upplevelser av lidande i samband med vård samt sjuksköterskans bemötande av den våldsutsatta kvinnan. Vi har valt att lägga fokus på mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parförhållanden där våldet utövas i hemmet. Omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons lidandeteori ligger till grund för arbetet. En systematisk litteraturstudie genomfördes där 13 artiklar inkluderades. Genom innehållsanalys kunde ett antal teman identifieras som illustrerar kvinnans upplevelser av lidande samt sjuksköterskans bemötande av den våldsutsatta kvinnan. Våldsutsatta kvinnor var ofta missnöjda med det bemötande de fick av sjuksköterskan. I mötet med sjuksköterskan upplevde kvinnorna känslor såsom ensamhet, rädsla, skam, skuld och att inte bli tagna på allvar. Ofta kände de sig förbisedda och att ingen ville närma sig det verkliga problemet bakom skadorna. Sjuksköterskan upplevde ofta att tidsbrist samt bristande kunskap om våldets mekanismer stod i vägen för att våga närma sig kvinnans problematik. För att bli bättre på att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer kan sjuksköterskan tillägna sig kunskaper om våldets orsaker och konsekvenser ur ett genusperspektiv. Med denna kunskap och Erikssons omvårdnadsteori kan hon/han förbättra sitt bemötande. Genom att synliggöra de hinder som står i vägen för en god omvårdnad i mötet med den våldsutsatta kvinnan, kan arbetet för att motarbeta och förhindra dessa påbörjas. Vårt resultat sammanfattades i en manual som kan vara till hjälp för sjuksköterskor i mötet med den våldsutsatta kvinnan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)