Vuxnas upplevelser av att leva med ADHD : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) tillhör gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en diagnos som kan påverka individens liv på olika sätt och orsaka såväl fysiska, psykiska och sociala problem.ADHD är en vanlig diagnos som sjuksköterskor stöter på i olika vårdmiljöer. Okunnighet om diagnosen hos vårdpersonal kan leda till att individer med ADHD missförstås och därmed minskas förtroendet till vården. Teoretisk referensram är sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med ADHD. Metod: En litteraturöversikt som innehåller tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ design publicerade mellan 2012 och 2022. Artiklarna är inhämtades via databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Dataanalysen utfördes i fem steg enligt Fribergs metod (2017). Resultat: Tre huvudkategorier identifierades; Vardagen förändras (synen på sig själv, betydelsen av motivation), Behov av stöd (negativa konsekvenser av ADHD, stöd från hälso- och sjukvård, stöd från närstående och omgivning) samt Fördomar och okunskap i omgivning (betydelsefullt yrkesliv, attityder inom psykiatrin).Resultatet visade att ADHD kan orsaka både positiva och negativa upplevelser hos individen. Okunskap hos allmänheten samt okunnighet hos vårdpersonal kan orsaka dåliga upplevelser av att leva med ADHD. Slutsats: Det finns relativt lite forskning om individers upplevelser att leva med ADHD hos vuxna. En ökad förståelse hos sjuksköterskan om hur det är att leva med ADHD kan bidra till jämställdhet och bättre vård för denna patientgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)