Kan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) minska den upplevda smärtan hos patienter med kronisk ländryggsmärta? : En litteraturstudie med metaanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Introduktion: Ländryggssmärta är väldigt vanligt och uppskattningsvis kommer ca 60–65 procent av befolkningen i Norden att uppleva ländryggsbesvär under en 12-månaders period. Det finns ett ökat intresse av att använda mindfulness-metoder som exempel Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) för att behandla olika typer av smärta. Forskningen och rekommendationer för mindfulness som behandling vid långvarig ländryggssmärta spretar och det finns enligt socialstyrelsen ett behov av uppdatering av evidensen inom området gällande diagnostik, behandling, rehabilitering och prevention för kroniska ospecifika smärtor. Syfte: Var att beskriva om Mindfulness-Based Stress Reduction är en effektiv metod för att minska smärtintensiteten hos vuxna (18> år) personer med kronisk ländryggssmärta. Metod: En litteratursökning genomfördes i PubMed för att få fram relevanta artiklar och en kvalitetsbedömning utfördes på inkluderade artiklar. En metaanalys genomfördes för att få en överblick på den genomsnittliga effektstorleken mellan grupperna. Resultat: Totalt sex randomiserade kontrollerade studier (Randomized controlled trial, RCT) inkluderades i litteraturstudien med totalt 902 patienter (män och kvinnor med någon form av kronisk ländryggssmärta (KLRS)) där interventiongruppen var MBRS och kontrollgruppen var usual care (UC, vanlig medicinsk vård) eller ett hälsoutbildningsprogram. Utfallsvariabeln som mättes var smärtintensiteten och metaanalysen uppskattade effektstorlek (SMD, standardiserad medelskillnad) till -0,611och med en heterogenitet på I^2= 92,5%. Diskussion: Ett MBSR- program under åtta veckor visade tendenser på att kunna ge reducerad smärtintensitet hos patienter med KLRS med en medelhög effektstorlek till fördel för MBSR. Den betydande heterogeniteten som observerades minskar relevansen i fynden. Slutsats: Det finns begränsade bevis för om MBSR kan minska smärtintensitet hos patienter med KLRS och standardiserad forskning krävs för att tydligare kunna utvärdera effekterna av en MBSR intervention hos patienter med KLRS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)