Engelsk pluralform i ryskan och svenskan : en jämförelse av lånord

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Författare: Niklas Streng; [2020]

Nyckelord: lånord; engelsk pluralform; ryska; svenska; kepsbildning;

Sammanfattning: Detta examensarbete jämför engelsk pluralform i ryskan och svenskan. Primärt undersöks och jämförs ett antal utvalda ryska och svenska ord (i svenska språket även kallade kepsbildningar), där den engelska pluralformen kommit att användas som singularform i ryskan och svenskan. Sekundärt görs liknande redogörelser och jämförelser av utvalda ryska och svenska ord utan singularformer, men med engelska pluralformer. Resultatet av analyserna mellan de båda språken påvisar flera likheter. Både ryskan och svenskan har i många fall lånat in samma ord från engelskan. Gemensamt för både ryskan och svenskan är att man felaktigt uppfattat engelska pluralformer som singulara. Dessutom finns det i båda språken en grupp engelska lånord som saknar singularformer men som bevarat sina engelska pluraländelser i pluralis. Tidsmässigt har inlåningen av de gemensamma engelska lånorden oftast skett senare för ryskans del. Vidare konstateras att ungdomsslangen både i ryskan och svenskan haft en avgörande betydelse för att nya lånord blivit populära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)