Risk i ständig variation – en begreppshistorisk analys av riskbegreppet i svenska försvarspolitiska inriktningspropositioner.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap om och i så fall hur betydelsen av ett begrepp med politisk mening förändrats över tid. Genom att studera fyra svenska försvarspolitiska inriktningspropositioners användning av riskbegreppet vid olika tidpunkter.Teori:Studiens teoretiska ramverk utgörs av Ulrich Becks teori om risksamhället. Vilken gör antaganden om att ökad modernisering, teknisk utveckling och globalisering skapar fler och mer komplexa risker. Samt att denna process i sin tur påverkar och förändrar riskers egenskaper, nationell säkerhetspolitik och samhället i stort.Metod:Genomförandet av studien sker genom en kvalitativ textanalys. Där den textanalytiska inriktningen begreppshistorisk metod används för att undersöka riskbegreppets kontext, betydelse och eventuella förändring i de fyra svenska försvarspolitiska inriktningspropositionerna.Resultat:Studiens resultat visar att riskbegreppet i det undersökta materialet har visat sig vara föränderligt och att det har tilldelats olika betydelser under den undersökta tidsperioden. Riskbegreppet har förändrats främst genom att det kontinuerligt fått en bredare betydelse i de svenska försvarspolitiska inriktningspropositionerna. Av den anledning att fler aktörer, samt fler internationella, regionala och nationella risker har kopplats till riskbegreppet i förändringsprocessen. Vidare har även ett ökat antal tekniska, ekonomiska, militära och ekologiska risker succesivt kopplats till riskbegreppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)