Förskollärares beskrivning av arbetet med modersmålsutveckling : En intervjustudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med modersmålsutveckling på förskolan. Den utgick från en kvalitativ ansats där metoden som användes var semi-strukturerade intervjuer med förskollärare. Resultatet analyserades genom tematisering och ställdes mot studiens teoretiska perspektiv. Resultatet analyserades därefter mot tidigare forskning, styrdokument, lagar och granskningar i en resultatdiskussion. I resultatet framkom det en genomgående osäkerhet i arbetet med barns modersmålsutveckling men även flertalet gynnsamma metoder presenteras. Slutsatsen för studien är att mer forskning, kompetens och stöd kan behöva tillföras till förskollärarna för att kunna synliggöra och arbeta med att utveckla barnens modersmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)