Teori och experimentell undersökning av jordfel vid olika systemjordningar

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Målet med den här rapporten är att undersöka hur olika systemjordningar påverkar felström och nollpunktspänning vid enfasiga jordfel. Den praktiska delen består av att konstruera en laborationsuppställning där experimenten ska göras. För personsäkerheten kommer den att köras på 50 V huvudspänning. Den kommer innehålla 5 olika delar. Den första delen är inkommande 400/50 V-transformator, andra delen är själva jordningsmodulen, tredje delen är fördelningen, fjärde delen är kabelmodellerna och till sist är det en felmodell där olika typer av fel kan simuleras. En kort laboration kommer att utföras på uppställningen där enfasiga jordfel med olika felresistans kommer att skapas och mätas på. Den teoretiska delen består av att göra beräkningar på de olika systemen för att se hur bra laborationsuppställningen stämmer överens med det teoretiska. Den kommer även innehålla en del om hur allt detta kan överföras till ett 10 kV-system. Resultatet visar att det praktiska och teoretiska stämmer ganska väl överens, men särskilt i fallet med det spoljordade systemet är det svårt att bestämma de verkliga fysiska egenskaperna för att kunna göra tillräckligt noggranna antaganden för beräkningarna. I jämförelsen mellan de olika systemjordningarna blir deras olika egenskaper uppenbara. I ett nät med kompenserad nollpunkt blir t.ex. jordfelströmmen vid lågohmiga jordfel betydligt lägre än för de andra typerna av nät. Det ger även en högre nollpunktspänning vid högohmiga jordfel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)