IAS 39– ur ett analytikerperspektiv

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Andreas Johansson; Daniel Bengtsson; [2005]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Från och med 2005 införs IAS 39 i Sverige. Standardensinförande innebär en stor förändring av redovisningen, då värdering till verkligt värdeinförs för många finansiella instrument. IAS 39 är också den IFRS-standard som ärmest omdiskuterad och den enda som hittills inte antagits i sin helhet av EU.Standarden kommer ge stora effekter på företagens balans- och resultaträkning.Syfte: Att beskriva vilka effekter som förväntas med införandet av IAS 39 påföretagens finansiella information, hur finansanlytikerna uppfattar dessa effekter ochhur de påverkar deras värderingar.Avgränsningar: Studien begränsas till effekterna av införandet av IAS 39 i Sverige.Vidare är studien kvalitativ, och ingen numerisk analys genomförs. Undersökningengår inte heller närmare in på den mer tekniska delen av standarden.Metod: Intervjuer med två redovisningsexperter och två finansanalytiker hargenomförts. Utifrån intervjusvaren och den teoretiska referensramen har en analysgjorts. Slutsatser har sedan dragits utifrån tidigare forskning på området.Resultat och Slutsatser: Resultaten från studien visar att huvudeffekterna avinförandet av IAS 39 kan delas upp i två grupper, dels värdering till verkligt värde ochdels tillämpandet av säkringsredovisning. Värdering till verkligt värde ställer inte tillnågra större problem för företagen, men kommer orsaka volatilitet i resultatet.Säkringsredovisningen innebär en stor administrativ börda för företaget. Analytikernauppfattar generellt införandet av IAS 39 som något positivt, men ändrar inte sinavärderingar på grund av detta. Studien tyder också på att analytikerna har relativt litenkunskap om vad IAS 39 ger för effekter på företagens finansiella information. Dettaresultat får också stöd från tidigare forskning.Förslag till fortsatt forskning: En studie av hur stora prognosfelen blir efterinförandet av IAS 39 skulle vara ett bra komplement till denna studie. Även att studeraom harmoniseringen leder till bättre avspegling av företagens redovisningsinformation iaktiekurser kunde vara intressant. Vidare kunde företagens ansträngningar att undervisaanalytikerna i de nya redovisningsstandarderna undersökas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)