Ett spektrum av upplevelser : Kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för våldtäkt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

Våldtäkt är ett stort samhällsproblem i världen och påverkar kvinnors hälsa. Sjuksköterskor har bristande kunskap i mötet med kvinnor som utsatts för våldtäkt samt kvinnors sexuella hälsa. Vården har en betydelsefull roll för de som söker hjälp och sjuksköterskan bör ha kunskap om våldtäkt och dess konsekvenser för att kunna bemöta och ge rätt vård. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha utsatts för våldtäkt. Studien är genomförd som en litteraturstudie med åtta artiklar till grund för resultatet. Två huvudteman presenteras i resultatet; upplevelser mot självet samt upplevelser mot andra. Kvinnornas upplevelser mot självet berörde - självbild. - oro, ångest, ensamhet och nedstämdhet, -skuld och skam samt -styrka och maktlöshet. Kvinnornas upplevelser mot andra människor berörde -tillit, rädsla och ilska samt - sexuella relationer. Sjuksköterskan behöver öka sin kunskap och förståelse för kvinnor som utsatts för våldtäkt för att inte påverkas av samhällets fördomar. Resultatet belyser kvinnors upplevelser och förklaringar till dessa upplevelser. Det krävs dock vidare forskning avseende detta område för att få en större förståelse kring kvinnors upplevelser efter våldtäkt samt grunden till upplevelserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)