Hållbarhetsinformation i årsredovisningar –En jämförelse av statliga och privata företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering har ökat kraftigt de senaste decennierna som ett svar på ökade påtryckningar från olika intressenter i samhället om att företag ska arbeta mer aktivt för en hållbar utveckling. Ett antal ramverk för hållbarhetsrapportering har i samband med detta vuxit fram. För statliga svenska företag finns det ett lagstadgat krav på att de ska rapportera enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering. För privata svenska företag finns ännu inte något sådant krav, utan de har större valfrihet gällande om och hur de ska hållbarhetsrapportera. Utmaningen för båda företagsgrupperna ligger i att försöka hitta en bra balans mellan jämförbarhet och väsentlighet i hållbarhetsrapporteringen.Syfte: Rapporten syftar till att försöka urskilja i vilken riktning utvecklingen av hållbarhetsrapportering är på väg och på så sätt kunna göra en trendanalys, samt att jämföra hur utvecklingen ser ut mellan privata och statligt ägda företag.Metod och teori: En innehållsanalys genomfördes av tio privata och tio statliga företags årsredovisningar från 2011, 2013 och 2015. Innehållet kodades utifrån företagens hållbarhetsinformation om miljömässiga och sociala aspekter. Vidare analyserades innehållet utifrån instititutionell teori, legitimitetsteori och intressentteori.Resultat och slutsatser: Studien visade att de statliga företagen presenterade mer hållbarhetsinformation i sina årsredovisningar än de privata inom alla tre kategorier: sociala aspekter, miljöaspekter och generell hållbarhetsinformation. Bland de statliga företagen syntes också en trend mot att avskaffa den separata hållbarhetsrapporten och integrera all information i årsredovisningen. Hos både privata och statliga företag låg fokus på miljömässiga aspekter hos majoriteten av företagen, men utvecklingen visade på ökat fokus på sociala aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)