VÅLD I NÄRA RELATION OCH DEN PSYKISKA OHÄLSAN Med fokus på den utsatta kvinnan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Alice Malm; Julia Möller; [2023-06-28]

Nyckelord: Kvinnor; Psykisk ohälsa; Våld i nära relation;

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relationer innefattar bland annat fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Detta är ett globalt problem som är ett hot mot folkhälsan och de mänskliga rättigheterna. Samband mellan stress, lidande och sårbarhet är väsentligt för förståelse kring kvinnans situation. Att vara utsatt för aggressivitet och våld kan leda till psykisk ohälsa. Syfte: Målet med denna studie var att belysa den psykiska hälsan hos kvinnor utsatta för våld i nära relation. Metod: Detta är en strukturerad litteraturstudie. Databaserna PubMed och Cinahl användes vid litteratursökningen, som resulterade i att tio artiklar inkluderades i studien. Genom en induktiv metod analyserades artiklarna, och 2 huvudkategorier och 5 subkategorier formulerades. Resultat: Flera studier visade att våld i nära relation ökade risken för psykisk ohälsa, såsom depression, suicidalitet, PTSD och substansberoende. Den psykisk ohälsa var mer allvarlig vid flerdimensionellt våld och vissa grupper var mer sårbara för ohälsa, såsom yngre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Slutsatser: Våld i nära relation kan innebära allvarliga psykiska besvär, i form av olika psykiatriska diagnoser, vilket resulterar i lidande för den utsatta personen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)