Medieval, budgetering och schemaläggning för butikens marknadsföring

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Madeleine Filipsson; Johanna Blom; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Många butiker har idag problem med att fördela sina marknadsföringsmedel. Ofta sänder de ut stora mängder reklam men har svårt att veta om deras marknadskommunikation får något genomslag eller inte. Denna uppsats behandlar de delar av marknadsföringen som butiker kan ta hjälp utav för att bättre veta hur de kan fördela sina marknadsföringsmedel. Syftet med detta arbete var att beskriva hur butiker med hjälp av utformning av mediebudget och medieschemaplanering bättre kan fördela sina reklampengar och vidare försäkra sig om att dessa investeringar i sin marknadskommunikation uppmärksammas av målgruppen och i slutändan resulterar i en ökad försäljning. Vi hade även som syfte att upprätta en egen mediebudget och ett eget medieschema. Slutligen ämnade även kunna ge butiker rekommendationer om hur de kan gå tillväga i framtiden. Makromålkedjan ligger till grund för denna uppsats med de fem viktiga delmål som måste uppfyllas för att uppnå det slutliga och önskade målet – vinst. För att få ett verkligt exempel har vi tillämpat oss av en fallstudie med hjälp av en verklig butik. Genom att intervjua butikschefen skaffade vi oss en inblick i hur arbetet med marknadskommunikationen kan fungera i en butik. Från detta utgick vi sedan i vår undersökning. Vi intervjuade även representanter från två reklambyråer samt en konsult som utför målgruppsanalyser, detta för att få tips och råd till vår undersökning. Vår undersökning utgörs av två kundundersökningar i form av kortare intervjuer. Detta för att ha en grund när vi senare genomförde beräkning av effektiv frekvens, samt upprättade en mediebudget och ett medieschema. Med detta ville vi påvisa den stora vikten för butiker att ha kontroll över sina marknadsföringsmedel och att se till att dessa fördelas på rätt sätt. Dessa redovisas senare i uppsatsens resultat. Vid utformandet av medieschemat har vi haft de tre dimensionerna frekvens, kontinuitet och räckvidd i åtanke. I samband med detta har vi även tittat närmare på medieval och valt ut de media som vi ansåg lämpligast för vår fallstudie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)