Kan avsiktlig friktion inom interaktionsdesign minska antal användarfel vid insatsprocessen för blockkedjor med Proof-of-Stake teknik?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Denna studie undersöker huruvida avsiktligt implementerad friktion inom interaktionsdesign kan minska antal användarfel vid insatsprocessen för blockkedjor med Proof-of-Stake teknik. Friktion som avsiktligt implementerats har tidigare visats kunna leda till färre användarfel. Det spekuleras i att blockkedjor kan komma att användas i större utsträckning i framtiden. Eftersom fel i insatsprocessen för en blockkedja med Proof-of-Stake teknik kan leda till att pengar går förlorade valdes det området för att undersökas närmare om friktion kan leda till färre användarfel. Studien avgränsas till en typ av avsiktlig friktion som kallas design for pauses som syftar till att få användaren att tillfälligt stanna upp med sin interaktion. I studien skapades två versioner av en prototyp på en insatsprocess till blockkedjan Ethereum som testades på två olika testgrupper. Ena versionen av prototypen innehöll avsiktligt implementerad friktion och i den andra versionen adderades ingen friktion avsiktligt. Deltagarna i testet ombads utföra insatsprocessen i prototypen där deras interaktioner granskades och statistik fördes på antal användarfel. Användarfelen delades upp i två kategorier: slarvfel och misstag. Resultaten från testerna visar på att avsiktlig friktion av typen design for pauses minskar antal användarfel av typen misstag. Ytterligare forskning krävs för att besvara om design for pauses kan bidra till att minska antal användarfel av typen slarvfel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)