Med huvudet bland molnen En undersökning av beslutsfattares medvetenhet kring informationssäkerhet vid användning av SaaS i affärsverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar att undersöka medvetenhet kring informationssäkerhet hos beslutsfattare i deras användning av SaaS-applikationer i affärsverksamhet. Denna undersökning görs med hjälp av fem semistrukturerade telefonintervjuer med beslutsfattare inom olika branscher. Tre delområden för informationssäkerhet har identifierats i litteraturgenomgången. Dessa faktorer är: sekretess, tillgänglighet och kontroll, och ligger till grund för den intervjuguide som skapats i syfte att besvara vår frågeställning. Efter genomförd empirisk undersökning jämfördes resultat med tidigare litteratur kring området i ett diskussionsavsnitt. Där belystes likheter och skillnader, vilket i sin tur låg till grund för den slutsats som presenterades i sista avsnittet. Efter avslutad undersökning kan det konstateras att beslutsfattare besitter medvetenheten inom vissa specifika områden. Trots denna medvetenhet och identifiering av risker, saknas många gånger motverkande åtgärder oftast på grund av att informanterna anser sin verksamhet irrelevant i diskussionen kring informationssäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)