Kärnkraft - en demokratifråga? : En studie om lärares kärnkraftsundervisning och ett rollspel i förhållande till demokratiuppdraget.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

Kärnkraftsfrågan har sedan åttiotalet varit omdebatterad i Sverige och under 2011 har

frågan blivit högaktuell efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Eftersom

demokratibegreppet utgör grunden i den svenska skolan är det relevant att ifrågasätta

hur olika former av kärnkraftsundervisning står i relation till demokratiuppdraget. Syftet

med studien var att undersöka hur ett antal lärare beskriver sin kärnkraftsundervisning i

förhållande till demokratiuppdraget, därutöver att konstruera ett rollspel om kärnkraft

utifrån lärarnas tankar och demokratiuppdraget. Första delen av studien bygger på

intervjuer med högstadielärare i de naturorienterade ämnena. Respondenterna fick

beskriva sin kärnkraftsundervisning, vilken sedan utvärderades i förhållande till skolans

demokratiuppdrag. Under intervjuerna framkom förutom faktamässiga mål med

kärnkraftsundervisningen även mål som kan kopplas samman med demokratiuppdraget,

exempelvis att eleverna ska kunna argumentera, delta i samhällsdebatten och kunna ta

ställning i kärnkraftsfrågan. Några beskrev faktakunskaper som huvudmålet medan

andra beskrev det som ett medel för att kunna nå andra mål, såsom ovannämnda.

Respondenterna använde olika undervisningsmetoder men vanligast förekommande var

traditionella teorilektioner och diskussioner. Studiens andra del utgick från främst

litteraturöversikten samt råd från experter inom rollspel, för att därigenom utveckla ett

rollspel om kärnkraft som levde upp till demokratiuppdraget. Rollspelet som

konstruerades påvisade i teorin att väl genomtänkta rollspel kan utveckla flera viktiga

demokratiska kunskaper och färdigheter hos eleverna. Positivt var att lärarna framhöll

många mål av demokratisk karaktär och en förklaring till detta är att kärnkraftsfrågan

länge har varit en omdebatterad samhällsfråga där flera intressen har stått mot varandra,

vilket kan ha medfört att kärnkraftsfrågan betraktas som en politisk fråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)