Varumärkets visuella identitet – en studie om hur rebranding påverkar konsumenternas uppfattning med exempel av ett svenskt varumärke Tretorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Dagens företag måste anpassas till grafiska trender för att bevara en uppdaterad och fräsch image samtbehålla sin position på marknaden. För att göra detta måste företagens grafiska profil ses över ochuppdateras regelbundet för att säkerställa att den följer aktuella trender och kan tilltala den tänktamålgruppen. Uppsatsen undersöker hur företaget Tretorn har arbetat med förändringen av den grafiskaprofilen samt hur detta har påverkat företagets konsumenter. Syftet med undersökningen är attupptäcka hur rebranding kan påverka konsumenternas uppfattningar. För att uppnå det syftet har enkvalitativ undersökning i form av intervju och två fokusgruppsundersökningar utförts. Resultatet visarpå att konsumenterna upplever förändringen som positiv och deras intresse för företaget har ökat isamband med den grafiska förändringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)