Samspelet mellan visuell butikskommunikation och butikskampanjer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Det råder idag ytterst hög konkurrens bland klädföretag då man inte bara konkurrerar lokalt utan även globalt. För att urskilja sig från andra företag med liknande utbud används visuell butikskommunikation och butikskampanjer för att försöka fånga konsumenters uppmärksamhet. Målet är att det ska resultera i köp. Denna uppsats handlar om ett företags arbete med visuell butikskommunikation och vilka visuella element de använder sig av. I samband med detta utreder vi vilka av dessa element företaget använder sig av i marknadsföringen av företagets butikskampanjer. Utifrån detta undersöker vi slutligen om marknadsföringen av butikskampanjer, genom det visuella, uppfattas av kund. I utförandet av vår studie har vi använt oss av ett flertal olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa. De metoder vi har använt oss av är två enkätundersökningar som utförts på företagets besökare, en observation innan företagets omhäng i butik, en semistrukturerad intervju med en exponeringsansvarig i butik och även en strukturerad intervju med Country Visual Merchandiser från företagets huvudkontor. Vår undersökning visar att företaget lägger stor vikt vid att använda sig av ett flertal visuella element när det kommer till deras visuella butikskommunikation. Dessa element används för att framföra företagets produkter på bästa sätt, i syfte att stimulera butiksmiljön för besökarna. Detta gör man genom att ständigt presentera varor på nya sätt där tydliga köpförslag visas upp för att inspirera kund. Det huvudsakliga syftet med företagets visuella butikskommunikation är att maximera försäljning. När det kommer till våra enkätundersökningar skiljer sig resultaten åt i de båda kampanjerna. Det som tydligt går att urskilja är att den ena kampanjen gav godare resultat än den andra. Med godare resultat menas att fler respondenter hade lagt märke till kampanjen, vilket var det huvudsakliga syftet med enkätundersökningarna. Utifrån vår studie kan vi konstatera att företaget aktivt arbetar med butiksdesign och layout, skyltfönster, skyltdockor, skyltning, ljussättning samt produktpresentation när det kommer till deras visuella butikskommunikation. Det framgår också att det mest framgångsrika sättet att framföra kampanjer inne i butik är med hjälp av skyltar vid kampanjprodukterna. Vi kan även dra slutsatsen att huruvida marknadsföringen av en kampanj nått fram till respondent beror på om de innan besöket blivit uppmärksammade om kampanjen. Denna uppsats kan bidra till att fylla den lucka som finns i den akademiska litteraturen när det kommer till sambandet mellan visuell butikskommunikation och butikskampanjer. Vi menar även på att den kan bidra till den befintliga forskningen kring dessa. Resultaten kan vara till betydelse både för vårt fallföretag och för andra liknande företag som behöver underlag till utvecklingen av deras arbete med visuell butikskommunikation och butikskampanjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)