Röster om HR - en diskursanalys av HR:s identitetskonstruktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur HR:s identitet konstrueras diskursivt i facktidningen Personal & Ledarskap. Vi undersöker också vilka motsättningar och spänningar som synliggörs och osynliggörs i Personal & Ledarskap, kopplat till HRs identitet, och hur dessa kan förstås utifrån diskursteori. En utgångspunkt tas delvis i Johan Berglunds (2002) forskning om personalspecialister och deras kamp för erkännande och status samt hur de arbetar med sin identitet utifrån olika retoriska positioner. Vår studie genomförs 10-15 år senare än Berglunds och ger därmed viktiga insikter i hur HR:s identitetsarbete ser ut i facktidningen Personal & Ledarskap idag. Uppsatsen utgår från diskursanalys och diskursteori och undersöker hur HR:s identitet konstrueras i textavsnitt från bland annat notiser, intervjuer och krönikor där HR:s roll behandlas. Begrepp som subjektsposition, antagonism och hegemoni används för att analysera och förstå textmaterial från två årgångar av Personal & Ledarskap. I materialet identifierades fyra olika subjektspositioner som erbjuds av två övergripande diskurser, professionsdiskursen och en ekonomisk diskurs. Utifrån detta diskuteras komplexiteten i HR-identiten, professionens osäkerhet och en ekonomisk diskurs som utgångspunkt för HR:s identitetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)