Handledares bedömning av elever i arbetsplatsförlagt lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

Det mesta som är skrivet om bedömning i utbildningen gäller hur läraren i skolan bedömer elevens kunskaper. Däremot finns det inte så mycket studier om hur handledare bedömer eleven i det arbetsplatsförlagda lärandet. Då vi är blivande yrkeslärare och de elever som vi kommer att undervisa har en del av sin utbildning på arbetsplatsen kändes detta ämne intressant, aktuellt och viktigt för oss att undersöka. Studiens syfte är att undersöka handledarens strategier och grunder för bedömning av eleven i det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi har utgått från den socio-kulturella teorin och har som datainsamlingsmetod använt oss av kvalitativa intervjuer. Våra intervjuer var halvstrukturerade, med öppna frågor och på så vis kunde respondenterna svara med egna ord. I resultatet har vi delat in handledarnas bedömningskriterier i tre områden som vi har benämnt yrkeskunnande, faktakunskap och personlighet. Det som framkommer är att det praktiska yrkeskunnandet och faktakunskapen bedöms efter de mål som skolan har fastställt att eleven ska kunna. Denna bedömning är formativ och handledaren utgår från sin egen kunskap och erfarenhet. Då yrkeskunnande som förtrogenhetskunskap samt personligheten ingår i bedömningen bedömer handledaren utifrån sin egen roll och erfarenhet, utifrån sin ”yrkesroll”. Yrkesrollen ingår i yrkeskunnandet. I resultatdiskussionen diskuterar vi hur komplex bedömningen är. Mycket av det som bedöms är den så kallade ”tysta kunskapen”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)