”EN KILLES ORD KAN PRESSA ENS SJÄL” - En studie om systerskap och separatism i socialt arbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Diskussionerna om separatism och systerskap ligger i tiden, i synnerhet med den kommandekvinnoseparatistiska festivalen i Göteborg och #metoo–kampanjen i åtanke, vilka rörde omdebattklimatet i Sverige, hösten 2017. Syftet med studien var att undersöka hur systerskap ochseparatism används i en kvinno- och transseparatistisk verksamhet för ungdomar. Vårambition var även att undersöka hur deltagarna på verksamheten upplevde tillgången till detseparatistiska rummet, samt hur ledarna arbetar med ungdomar i den separatistiskaverksamheten. Vår empiri är inhämtad från fokusgrupper med deltagare och ledare från denundersökta verksamheten. Vi utgick ifrån en kvalitativ metod och använde oss avinnehållsanalys för bearbetning av empirin. Vi byggde analysen på feministiskateoribildningar och teoretiska begrepp såsom systerskap, separatism, intersektionalitet samtteorier kring exkluderingsprocesser. Vår studie visade bl.a. att det finns ett behov av ettseparatistiskt rum för tjejer och transpersoner, då mycket i våra resultat behandladetryggheten separationen från killar gav. Vidare visade resultatet att deltagarna såg möjlighettill utveckling i killars frånvaro, vilket bl.a. hade sin grund i att killar ideligen riktaruppmärksamheten bort från ämnen rörande kvinnor. Vi kunde även se att systerskap, inte heltokomplicerat, skapas i ett rum med enbart tjejer. Kategorin tjejer är en heterogen grupp därmånga maktordningar kunde synliggöras, såsom: normativt utseende, status, beteende m.m.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)