Den digitala kraften av hållbar marknadsföring : En kvalitativ studie om hur företag inom skönhetsbranschen använder digitala kanaler för att positionera sig inom hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Miljöproblematiken har länge varit ett omdiskuterat ämne. Hållbarhet är ett ämne somgrundar sig i de problemen som finns i världen vilket innebär att högre krav ställs påföretagen baserat på kunders krav och efterfrågan. Digitala kanaler är ett relativt nyttfenomen som anses vara essentiell för att kunna särskilja sig som företag samt positionera sigpå marknaden utifrån de visioner och mål som företag har. Syftet med studien var att se hurföretag inom skönhetsbranschen använder sig av digitala kanaler för att särskilja sig ochskapa värde för kunden utifrån rätt sorts kommunikation. Uppsatsen genomfördes med enkvalitativ forskningsdesign med en deduktiv ansats genom att genomföra intervjuer samt attsamla in teori, för att sedan jämföra det med den empiriska data. Författarna valde att göra enkvalitativ studie eftersom intervjuer med representanter från företag möjliggör för fylligabeskrivningar av hur företag är verksamma inom skönhetsbranschen samt har ett aktivthållbarhetsarbete. Genom de kvalitativa intervjuerna bekräftas att värde, särskiljning och rättkommunikation stärker ett företags positionering. Den förmedlade kommunikationen pådigitala kanaler är en bidragande aspekt för att uppnå en högre grad av kundlojalitet samt enstärkt varumärkesidentitet. Genom en tydlig kommunikation som korrelerar med visionerstärks positioneringen inom ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)