Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. Följaktligen är det av intresse att undersöka i vilken utsträckning en portfölj, sammansatt med hjälp av regression på en multipel, kan härleda avvikelser från jämvikt i aktiepriser och därmed generera högre avkastning än berättigat av risknivån på en effektiv marknad.

Syfte: Studien ämnar empiriskt undersöka om aktiers framtida avkastning kan relateras till det värde som härleds genom relationen mellan deras fundamentala multiplar och marknadens faktiska multiplar.

Genomförande: Studien härleder med hjälp av regressioner på multiplar aktiers jämviktspris och tillämpar avvikelser från dessa vid konstruktion av portföljer.

Slutsats: Resultaten visar att en strategi baserade på regressioner av EV/EBITDA-multipeln kan generera en högre avkastning än berättigat av den effektiva marknadshypotesen under perioden 2006-2016. Liknande resultat har påvisats för P/E-multipeln men dessa kan inte statistiskt säkerställas på 95 % signifikansnivå. När det gäller EV/S-multipeln har inga indikationer på riskjusterad överavkastning påvisats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)