Kreditbetygets inverkan på investeringsbeslut och beteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Kreditbetygets inverkan på investeringsbeslut och beteende Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89 - Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Måns Brodin, Nahir Ertunga & Ludvig Hellman Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kreditbetyg, obligationsmarknad, uppköp och sammanslagningar, företagsobligationer, financial constraints Forskningsfråga: Har betygstyp påverkan på sannolikheten att genomföra ett förvärv? Syfte: Denna rapport syftar till att undersöka skillnaden i sannolikheten att företag genomför cash-baserade förvärv när de innehar ett investment- kontra speculative-grade kreditbetyg. Studien kommer därmed att undersöka högt betygsatta samt lågt betygsatta, amerikanska bolag under tidsperioden 2000-2015. Metod: Studien använder sig av kvantitativa forskningsmetoder med en deduktiv ansats. Empirin grundar sig i en logistisk regression på paneldata med 56 företag över 16 år. Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektiv som studien lutar sig på är framförallt financial constraints samt managing for ratings hypothesis. Utöver det baseras studien på en stor del tidigare forskning. Resultat: I urvalet som användes så kom vi fram till att det ej fanns en statistisk signifikant skillnad i marginell effekt på uppköp och sammanslagningar baserat på om företag hade ett investment- eller speculative grade kreditbetyg. Slutsats: Skillnaden i beteende sett till uppköp och förvärv är mellan företag som ligger på vardera sida om betygsgränsen inte så pass stor att det ska skilja på en signifikant nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)