Mineraler till svenska får : vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: En effektiv och lönsam lammproduktion kräver en balanserad foderstat som täcker djurens behov av essentiella mineralämnen. Dagens utfodringsrekommendationer anses som svårtolkade och en sammanställning saknas. Studiens syfte var därmed att sammanställa och jämföra de dagliga rekommendationerna för att få en ökad förståelse för dess utformning. Detta för att underlätta för berörda parter som lammproducenter och rådgivare. Tidigare studier har visat att djurens behov av både makro- och mikromineraler varierar bland annat mellan raser och beroende av de övriga fodermedlen i foderstaten. Det påverkar även vilket produktionsstadie djuret befinner sig i. Utfodringsrekommendationer utgår från underhållsbehovet och sedan läggs tillägg på för åtgång till exempelvis dräktighet men även för förluster via träck, hud och urin. I beräkningen av de dagliga rekommendationerna är absorptionskoefficienten en faktor till variationerna, eftersom absorptionen av mineraler kan variera mellan individer. För de flesta mineralämnen är utfodringsrekommendationerna ett minimumvärde och därför kan utfodringen av mineralet vara något högre. Vissa mikromineraler exempelvis koppar, har ett litet intervall mellan rekommenderat dagligt intag och maximalt tolerabla intaget innan toxicitet, vilket innebär att det är viktigt att utfodra precis enligt utfodringsrekommendationerna för att undvika både brist och förgiftning. En enkätstudie utfördes för att undersöka kunskapsnivån kring mineraler och de olika utfodringsstrategier av mineraler som förekommer. Studien visade att lammproducenterna anser sig ha kunskap om specifika mineraler, exempelvis om kalcium, fosfor, selen och koppar. Information om dessa mineraler är lätt att hitta och det visade sig att just dessa har stor kroppsreservoar hos fåren. Dock råder det kunskapsbrist om mineraler som har en liten kroppsreservoar, vilket exempelvis är magnesium och kobolt. Idag förlitar sig många lammproducenter på de inköpta kompletta mineraltillskotten, vilket har både för- och nackdelar. Olika sorters tillskott är anpassade till olika individer, därför krävs det en viss kunskap vid utfodring av mineraler. Felaktig utfodring av mineraler kan leda till sjukdomar och i värsta fall avlidna djur. Vilken utfodringsstrategi lammproducenterna väljer beror bland annat på ekonomi, praktiska möjligheter och tidigare erfarenheter. Utifrån studien kan inte slutsatsen dras vilken utfodringsmetod som är den bästa, men den vanligaste strategin är utfodring med mineraltillskott i form av block eller baljor. Den näst vanligaste strategin är mineraler i granulatform som antingen utfodras separat i tråg eller strös över fodret. För att välja rätt utfodringsstrategi gäller det att se till kunskapen hos lammproducenten samt gårdens möjligheter. Alla utfodringsstrategier har för- och nackdelar och passar därmed olika bra in på olika gårdar, men viktigast är att lammproducenten känner sig säker och positiv till strategin. Slutsatsen av studien är att lammproducenterna efterfrågar information om de enskilda mineralämnena. Djurens behov av de enskilda mineralämnena och dess påverkan på djuret, de olika mineraltillskotten på marknaden och de olika utfodringsstrategierna som förekommer är kunskaper som är fördelaktiga att besitta för att bedriva en effektiv och hälsosam produktion. Lammproducenterna upplever att det finns ett behov av utförligare beskrivningar på produktförpackningar, större kursutbud eller mer lättillgänglig information på internet. De är intresserade och vill lära sig mer om ämnet, vilket bådar gott för den framtida lammproduktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)