Arbetsberedningar på NCC : Undersökning om hur arbetsberedningar används som ett verktyg för att effektivisera produktionsprocessen

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: I byggbranschen påverkar planering omkostnader och kvalité vilket gör att det krävs en bra och noggrant planering innan ett byggprojekt påbörjas. Arbetsberedningar är ett planeringsverktyg som används vid genomförandefasen med syfte att effektivisera arbetet. Denna studie beskriver hur arbetsberedningar på NCC Construction AB används och vad den har för påverkan samt hur den kan förbättras. I denna studie har fyra av NCCs arbetsplatser undersökts, där både ledning och medarbetare intervjuats. Studien visar att arbetsberedningar på många sätt är ett uppskattat planeringsverktyg av ledning och ett bra underlag för yrkesarbetarna samtidigt som flera anser sig klara sig utan dem. Arbetsledningen inser dock att det borde lägga större fokus på att göra regelbunden uppföljning av arbetsberedningarna.    De intervjuade anser att få förändringar behöver göras vad gäller arbetsberedningens utformning och användning. Dock har förbättringsförslag hittats och föreslagits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)