Spelar hbtq-diplomeringen någon roll? En utvärdering av hbtq-diplomeringen med fokus på Västra Götalandsregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Denna uppsats är en beskrivning och utvärdering av hbtq-diplomeringen som policy i Sverige och som verksamhet i Västra Götalandsregionen. Med programteori, textanalys, en mindreenkätstudie samt intervjuer har verksamhetslogiken och de kritiska framgångsfaktorerna tagits fram och mätts. Teori om kognitiv dissonans och implementeringsteori enligt Lundquists ”Kunna, vilja förstå”-modell förklarar hur verksamheten kan leda till ett förändrat bemötande från vårdpersonal gentemot patient. Studien fokuserar på målgruppens egna upplevelser. Resultatet visar att policyn i Sverige samt verksamheten i VästraGötalandsregionen är uppbyggd enligt en realistisk modell med korrekt identifieradeförväntade effekter och risker. Hbtq-personer känner till diplomeringen och den spelar roll för valet av vårdgivare och enhet. De upplever i stor utsträckning ett bättre bemötande på dessa enheter och förväntar sig detsamma. Av dem som inte upplever någon skillnad i bemötande mellan en diplomerad och icke-diplomerad enhet, känner ändå en stor majoritet en ökadtrygghet av vetskapen att enheten är diplomerad. Detta visar resultaten från både den kvantitativa och kvalitativa undersökningen. Hbtq-diplomeringen i Västra Götaland kan därmed förväntas bidra med positiva effekter i enlighet med sitt syfte att leda till ett bättre bemötande gentemot hbtq-personer inom offentligförvaltning, med särskilt fokus på vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)