Nämndemännen och deras ansikten : En studie av rolluppfattningar bland nämndemän vid Halmstads tingsrätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Rolluppfattningar bland statstjänstemän har studerats under en lång tid där individens roll harbestämts utifrån förväntningar om deras attityder. Det yttrar sig i personens omgivning menockså genom föreställningen gällande de krav på attityder som situationer ställernämndemännen inför. Genom debatter har det även framkommit att nämndemän ifrågasattsgällande sin roll att agera opolitiskt och opartiskt. I denna problematik tog studien sinutgångspunkt för att med hjälp av sju intervjuer med nämndemän vid Halmstads tingsrätt se hurde uppfattar sig själva i sin roll som nämndemän. Det teoretiska ramverk som använts för attkategorisera nämndemännen är Anders Mellbourns teori om rolluppfattningar bland statstjänstemän,där tre modifierade rolltyper har utvecklats för att passa studien. Syftet med studienvar att utifrån rolluppfattningar kategorisera nämndemän vid Halmstads tingsrätt, vilket gjortsför att bidra med kunskap om hur de uppfattar sig själva i sin roll som nämndemän. Genomintervjuerna med nämndemännen så dras slutsatsen att samtliga tre rolltyper går att finna blandde studerade nämndemännen och utifrån studiens analys tros detta bero på dels antalet år somnämndemännen har varit politiskt aktiva samt att åldern kan ha en påverkan gällande omnämndemannen kan kategoriseras som den desto mer klassiska rolluppfattningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)