"Har förskolläraren ett ledarskap?" : - En fenomenografisk intervjustudie om förskollärares olika uppfattningar av ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares olika uppfattningar om ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget. Över tid har förskollärarens ansvar förändrats i styrdokumenten och gått från att vara obefintligt till att nu tillskrivits som ett särskilt ansvar. Denna förändring kan tolkas som att det nu finns ett implicit ledarskap, ett ledarskap som utmanar förskolans platta organisationsstruktur och jämlikhetskultur som präglat förskolans organisation. Studien utgår från en fenomenografisk metodologisk utgångspunkt och därför valdes semistrukturerade intervjuer med sju yrkesverksamma förskollärare från två kommuner i Mellansverige. Därefter har de teoretiska antagandena om distribuerat och hybridiskt ledarskap använts för att analysera det som framkommit i resultatet. Resultatet visar två beskrivningskategorier som synliggör för hur förskollärare uppfattar det förändrade ansvaret som ett ledarskap men även hur förskollärare inte uppfattar det förändrade ansvaret som ett ledarskap. Analysen av resultatet synliggör hur förskollärarens ledarskap i arbetslag uppfattas kännetecknas av ett gemensamt ansvar och ett vägledande ledarskap. Förskollärarens ledarskap uppfattas även påverkas av organisationens struktur samt om det råder ett öppet eller stängt klimat i arbetslaget.Resultatet illustrerar även att förskollärarens ledarskap innefattar en komplexitet i form att kunna balansera de demokratiska och hierarkiska handlingarna, samt att förskolans organisation utger komplexa förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)