Sjuksköterskans förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder för patienter med konfusion : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Författare: Lena Odell; [2019]

Nyckelord: Konfusion; Omvårdnad; Prevention; Slutenvård; Vuxna;

Sammanfattning: Konfusion, även kallat delirium, innebär en cerebral svikt med snabbt insättande, och yttrar sig i form av uppmärksamhets- och medvetanderubbning. Konfusion är ett vanligt tillstånd isamband med akut sjukdom, med riskfaktorer som hög ålder, infektioner, sepsis och multimedicinering. Tillståndet kan diagnostiseras när patienten uppvisar symtom som förändrad medvetande- och uppmärksamhetsgrad, kognitionsstörning och där störningen inträffar akut och kan förklaras av underliggande sjukdom. Konfusion skapar ett lidande för patienten, och behandlingen vid konfusion bör ske genom teamarbete där sjuksköterskan ansvarar för insättande av omvårdnadsåtgärder. Syftet med studien var att belysa förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder vid konfusion hos vuxna patienter inom somatisk slutenvård. För att söka svar på syftet bedömdes en litteraturöversikt vara lämplig som ansats, då metoden kan ge ett brett och internationellt perspektiv på forskningsfrågan genom sökning efter vetenskapliga artiklar i internationella databaser. Databaserna som valdes var PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL], då dessa bedöms innehålla en stor del av befintlig omvårdnadsvetenskaplig forskning. Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier, samt kvalitetsbedömning av data, kunde 15 vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2009-2019, inkluderas. Inkluderade studier var av både kvalitativ och kvantitativ ansats, och data som svarade på syftet extraherades och analyserades integrativt till de fyra kategorierna: Kommunikation och teamarbete, Bevarande av aktiviteter i det dagliga livet, Sömnfrämjande åtgärder och Individuellt utformad vård. Litteraturöversikten kunde belysa flera betydande omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan implementera i omvårdnaden av patienter för att förebygga och lindra konfusion. Omvårdnadsarbetet bör vara väl strukturerat med fokus på en helhetssyn av patienten, där åtgärder för att bevara patientens egna funktioner och individuellt anpassad vård ligger som grund för utförandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)