En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största nättidning - Aftonbladets nätupplaga

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Titel: En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största

nättidning

– Aftonbladets nätupplaga.

Författare: Joakim Jonsson

Handledare: Ingegerd Rydin

Examinator: Ulrika Sjöberg

Typ av rapport: C-uppsats 10 poäng

Utbildning: Högskolan i Halmstad

Sektionen för Hälsa och Samhälle

Medie- och kommunikationsvetenskap 41-60 poäng

Denna rapport avser att undersöka Aftonbladets Internetbaserade tidning, Aftonbladet.se. Sidan har dagligen ett stort antal besökare och är därför en viktig del i svensk nyhetsförmedling.

Undersökningen har i huvudsak riktat in sig på frågeställningen: Hur Aftonbladet.se vänder sig till unga läsare? Det som undersöks är vilka hjälpmedel de tar till, så som layout, retorik och bilder. Det andra området som diskuteras är en uppföljning på den första: Hur kan ungdomar påverkas av dessa strategier? Här ska man få en uppfattning av konsekvenserna, både negativa och positiva.

Slutsatser i korta drag är att Aftonbladet.se både har positiv och negativ inverkan på ungdomar. Aftonbladet skapar nyfikenhet för nyheter och deras artiklar gör det lätt för läsaren att ta till sig nyheten. Ungdomar blir medvetna och tar därigenom ställning. Negativt är dock att det är på bekostnad av nyhetsvärde, djup i nyheten samt ibland även korrekthet.

Sökord: Internet, journalistik, innehållsanalys, Aftonbladet,

ungdomar, tabloid och nyhetsvanor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)