Bekämpning av organiserad brottslighet - En undersökning av om en skärpning av 23 kap. 6 § BrB är ett mer effektivt sätt för att bekämpa den organiserade brottsligheten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: The paper also contains a summary in Farsi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)