Fantastiskt eller vidrigt? : Uppfattningar om genmodifierad mat

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle

Sammanfattning:

Med genteknik är det möjligt att ändra gensammansättningen i våra livsmedel och applikationen har väckt stort intresse, inte minst bland allmänheten. Genmodifierade (GM) livsmedel har varit föremål för diskussion sedan 1970-talet. Syftet med denna uppsats är att studera olika uppfattningar och representationer om genmodifierade livsmedel. Enligt teorin om sociala representationer har representationer dubbla funktioner. Den ena är att konventionalisera objekt och den andra innebär att representationerna intar en förutbestämd form. För att analysera uppfattningar och representationer har jag använt mig av en tematisk innehållsanalys samt en analys av kommunikativa strategier av samtal i fyra fokusgrupper. Analysen av fokusgruppsdatan visar att diskussionerna cirkulerar kring tre teman: risker, möjligheter och mervärden med genmodifierade livsmedel. De risker som associeras med GM livsmedel diskuteras främst utifrån begreppsparet naturligt/antropogent och utgår ofta från ett grundläggande antagande om att naturen har ett positivt värde. De möjligheter som associeras med GM livsmedel diskuteras utifrån begreppsparet Nord/Syd och utgår ofta från antagandet att GM livsmedel först och främst gör nytta i utvecklingsländer. Antagandet om naturens positiva värde samt uppfattningen om GM livsmedlens frånvaro av fördelar för konsumenter i industrialiserade länder resulterar i att deltagarna inte ser några eller få konsumentfördelar med GM livsmedel. Representationerna kring GM livsmedel kan genom ett gemensamt meningsskapande ses både ha en konventionaliserande funktion där GM livsmedel förankras och förstås samt en preskriptiv funktion där representationerna leder till ett visst sätt att tänka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)