Ehh, Lärande Eller E-Lärande : En intervjustudie om medarbetares upplevelser av e-lärande i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att bidra med ökad kunskap om e-lärande i arbetslivet. E-lärande har i föreliggande studie definierats i enlighet med Clark och Mayers (2016) som; ”instruktion levererad på en digital enhet och som är menad att främja lärandet [egen översättning]” (2016, s. 38). Emellertid har studien valt att begränsa sig till endast dator som digital enhet. Föreliggande studie belyser även multimedia inom e-lärande som relevant då multimedia utgör en vital del av e-lärande. För att besvara studiens syfte användes två frågeställningar för att undersöka; (1) medarbetares upplevelse av e-lärande och (2) medarbetares upplevelse av multimedia inom e-lärande. Båda inom kontexten för arbetsplatslärande. Baserat på studiens syfte valdes en kvalitativ ansats där studiens material har bestått av semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom den offentliga sektorn. Materialet har utifrån teoretiska begrepp och utgångspunkter bearbetats och analyserats genom en tematisk analys. Resultatet påvisade att vilka delar och hur delarna var utformade påverkar medarbetares upplevelse av e-lärande på arbetsplatsen. Resultatet tydde på att syftet med e-lärandet, tidsuppfattningen av e-lärande och vilken typ av kommunikation som inkluderades hade påverkan på medarbetares upplevelse av e-lärande på arbetsplatsen. Vidare visar resultatet att ett inkluderande av multimedia är en främjande faktor för lärandet vilket påvisar dess påverkan på medarbetares upplevelse av multimedia inom e-lärande. Emellertid tyder resultatet på att för mycket information som presenteras genom multimedia är hämmande för lärandet och således påverkar även det medarbetares upplevelse av multimedia inom e-lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)