Vägen ut : ett arbete om kontraktsvård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Maria Leijon; Lisette Sandgren; [2006]

Nyckelord: Droger och missbruk;

Sammanfattning:

Den som missbrukar alkohol eller narkotika och begår brott relaterat till missbruket, har möjlighet att erbjudas behandling istället för fängelse som straff. Vi ville med denna rapport belysa betydelsen för individen att bli erbjuden vård istället för galler. Frågor vi ställt är; vad skiljer ett liv av missbruk mot ett liv efter behandling och om kontraktsvård kan likställas med en semesterliknande vistelse? Rapporten är grundad på intervjuer med personer som erfarit både fängelse och vård på ett behandlingshem. Vi fann att droger kan locka alla sorters personer från olika samhällsskikt till ett missbruk. Motivation verkar vara det som gör att de vill förändra sin livssituation och klara sig igenom behandlingstiden. Den största skillnaden före och efter behandling är en känsla av trygghet och välbefinnande. Verksamheten på det hem vi besökte innefattar kompetent personal som alla själva har erfarenhet av ett eget missbruk. Därtill finns fasta rutiner och bestämmelser, dels för hur personalen ska behandla klienterna men även för hur klienterna skall behandla varandra. En slutsats vi har dragit är att det är väldigt tufft att genomgå behandling. Individer som kommer till ett behandlingshem för att undkomma ett fängelsestraff har inte den motivation eller den rätta viljan att ta sig ur sitt missbruk. Därför klarar de heller inte av de påfrestningar det innebär med behandling. Att tro att behandlingstiden är ett tillfälle till semester bedöms därmed av oss vara helt orimligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)