Ett arbete om hur pedagoger upplever fysiskt våld i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Jonathan Sennö; Sara Rosendahl; [2009]

Nyckelord: våld; skola; pedagoger; tidningar; elever;

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete är att få en uppfattning om hur pedagoger upplever fysiskt våld i skolan. Arbetet undersöker även hur tidningsrubriker av våld i skolan har sett ut under de senaste fem åren, och hur pedagogerna ser på tidningars framställning. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med en lärare och en fritidspedagog på respektive skola, vilket innebar sammanlagt fyra intervjuer. Vi sökte tidningsrubriker främst genom tidningsarkiv på Internet, men även genom olika dagstidningars nätupplagor. Våra teoretiska utgångspunkter utgår från tidigare rapporter och undersökningar genomförda angående våld i skolan, samt tidigare forskning angående tidningars framställning av samma ämne. Tre av de fyra pedagogerna upplever att det sker våld på deras skola dagligen, tre av fyra har blivit utsatta för våld, men ingen av de fyra har känt oro för sin egen skull att gå till sitt arbete. De upplever att tidningarnas framställning ofta är svartmålande och uppförstorande, samtidigt som de tror att rubrikerna oftare handlar om högstadiet eller gymnasiet, vilket får stöd av vår undersökning. De kan inte se om våldet har ökat eller minskat, men de tror att våldet blir grövre ju äldre eleverna blir.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)