Hur röntgensjuksköterskors kunskap kan påverka mötet med patienter med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa hur röntgensjuksköterskornas kunskap om patienter med psykisk ohälsa kunde påverka bemötandet och utförandet av röntgenundersökningen. Problem som kan uppstå är dålig information till patienten, sämre bildtagning, diagnostik samt dåligt bemötande. Totalt intervjuades tio röntgensjuksköterskor, som arbetar på akutsektionerna i Lund och Malmö. Efter att intervjuerna var genomförda påbörjades en transkribering. Därefter plockades meningsenheter ut och koder och teman sattes på dessa, enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. För att analysera data användes en manifest innehållsanalys. Resultatet delades in i tre huvudteman och fem subteman. Överlag visar studien att röntgensjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa och att personalen borde få mer utbildning om detta på arbetsplatsen och i röntgensjuksköterskeutbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)