Kvinnors upplevelser av hemabort

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige är majoriteten av alla aborter hemaborter. Hemabort innebär idag att den medicinska aborten startas på sjukhus och att kvinnan därefter slutför aborten i hemmet. Förslag har lagts fram att hela abortprocessen ska kunna göras i hemmet och att barnmorskans ansvarsområde inom abortvården ska utökas. Covid-19 pandemin har bidragit till att utvecklingen inom abortvården påskyndats men forskningen kring kvinnors upplevelse av hemabort är begränsad. Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelse av att genomgå en hemabort. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativa data. För datainsamling användes databaserna Pubmed, Cinahl och Scopus. Resultatet inkluderade elva kvalitetsgranskade artiklar. Dataanalysen inspirerades av Bettany- Saltikovs och McSherrys (2016) nio steg för dataanalys. Resultat: De inkluderade studierna är publicerade mellan 2009–2021 och omfattar 480 deltagare. Vid dataanalys identifierades tre huvudkategorier; “Hemmets trygghet”, “Vikten av stöd och information” och “Abortprocessen”. Hemmet beskrevs som en trygg plats där kvinnan kunde bevara sin integritet, det gav en känsla av kontroll att själv kunna styra när aborten ska ske. Valfrihet relaterat till metod var betydelsefullt, att inte få välja abortmetod eller plats påverkade upplevelsen negativt. En viktig faktor för en positiv abortupplevelse var adekvat information och stöd av vårdpersonal före, under och efter aborten. Information om smärta och blödning var ofta otillräcklig och underdriven. Att starta aborten beskrevs med motstridiga känslor. För många var intaget av den första tabletten svårare än själva utstötningen av fostret. Själva utstötningen var en lättnad, men symtomen beskrevs också som värre än förväntat. Slutsats: Hemabort är en uppskattad metod då det ger ökad bekvämlighet och autonomi. En förutsättning för att känna sig trygg i hemmet är dock information och stöd, från vårdpersonal och nära anhörig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)