Dagens behov och dåtidens ideal : funktionalistiska bostadsgårdar idag

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Våra städers boendemiljöer bär på en historia och varje inslag är en del av vårt kulturarv. De bidrar till en kulturell och historisk förståelse och till en intressant stadsmiljö. Funktionalismens bostadsbyggande, omkring år 1930-1960, utgör en stor del av Sveriges bostadsbestånd och därmed är funktionalismens miljöer en betydande del av många städers stadsbild. Bostadsgårdarna vid flerbostadshus från denna tid är väl tilltagna och är gestaltade efter ett visst gemensamt stilideal. Detta kandidatarbete undersöker tanken bakom funktionalismens bostadsgårdar, hur de ser ut idag, problem som uppstått sedan de anlades och hur de kan anpassas för dagens förändrade behov. Med utgångspunkt i en litteraturstudie ger arbetet en jämförelse av hur dåtidens och dagens landskapsarkitekter ser på gestaltning av boendemiljöer. Litteraturstudien resulterar i en lista med generella riktlinjer för hur man kan kombinera dåtidens stilideal med dagens behov vid omgestaltning och/eller komplettering av funktionalistiska bostadsgårdar. Faktorer som berörs är estetik, ekonomi och funktion. Denna lista är tänkt som en verktyg främst för landskapsarkitekter. Listan kan även vara intressant för privatpersoner, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som är intresserade av varsam omgestaltning av funktionalismens boendemiljöer. Jag vill med arbetet poängtera värdet av den funktionalistiska trädgårdsstilen genom aspekter som än idag är aktuella och viktiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)