Går det att finna sin identitet på en backpackerresa? : "Har man brett ut sina vingar är det svårare att hitta vart man ska landa"

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning:

Resandet har blivit en självklarhet i det moderna samhället där mötet med nya kulturer och människor är viktiga beståndsdelar. I och med detta har backpackerresor blivit ett vanligt förekommande fenomen där människor väljer att resa under längre tid till platser längre bort. Studien hoppas kunna bidra till turismforskningen genom att skapa en större förståelse över resemotiv vilket kan förutspå framtidens behov inom backpackerresandet. Studien syftar till att undersöka resemotiv till en backpackerresa och om nya kulturmöten bidrar till identitetsskapande hos individen. Nyckelorden som genomsyrar studien är resemotiv, identitet och kulturmöten. Studien använder ett kvalitativt tillvägagångssätt som består av åtta intervjuer med respondenter mellan åldrarna 20-30 år som har backpackat i Sydostasien och Australien. Intervjuerna transkriberades och bearbetades för att kunna analyseras tillsammans med de valda teorierna. Uppsatsens resultat stöds av teorier inom det aktuella forskningsområdet, där Abraham Maslows behovshierarki har hjälp till att styrka resemotiv. Erving Goffman, George Herbert Mead, Anthony Giddens och Émile Durkheims teorier har används för att förstå hur en identitet skapas. Edward Hall och Gert Jan Hofstede, Paul Pedersen & Geert Hofstede har används för att styrka kulturmötens betydelse i en individs utveckling. Resultatet i studien visar att motivet till en backpackerresa ligger i känslan av frihet och kravlöshet. Respondenterna har blivit stärkta av den aktuella backpackerresan men en identitetsförvirring kunde tydas efter resan. Identitetsförvirringen bestod i att respondenternas världsbild vidgats och att intrycken medförde en tvetydig syn på framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)